Tượng Bồ Tát

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Là bộ tượng Phật gồm ba vị là Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát. Đây là ba vị tôn tượng tượng trưng cho chân lý, từ bi, hiếu đạo được thế gian xưng tụng ở thế giới Ta Bà, có năng lực chuyển hoá đau khổ, cứu vớt, độ hóa chúng sinh, để chúng sinh phá mê khai ngộ, có cuộc sống viên mãn và an lạc hơn.